İdare Hukuku

İDARE HUKUKU:  idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünü olan, bu anlamda özel hukuk kurallarından farklı, özel hukuk kurallarını aşan birtakım kurallardan oluşan hukuk dalıdır. VERGİ HUKUKU:devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği vergi, resim, harç ve şerefiye gibi tüm kamu gelirlerini içeren, söz konusu vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına…

Read More

Tüketici Hukuku

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesi, Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulması ve Tüketici Mahkemeleri’nde dava açılması süreçlerinde hizmet vermekteyiz. -Tüketici sözleşmelerinde haksız şarttan doğan davalar -Ayıplı maldan doğan davalar -Ayıplı hizmetten doğan davalar -Taksitli satıştan doğan davalar -Tüketici kredisinden doğan davalar -Konut finansmanı sözleşmelerinden doğan davalar -Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden doğan davalar -Diğer…

Read More

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

FİKRİ MÜLKİYET HAKKI; gerek sınai, gerekse bilimsel, edebi ve sanatsal alanlarda yaratıcılık sonucu ortaya çıkan faaliyetlerinden doğan, yaratıcılığını ortaya koyan kimseye yasal bir takım imkanlar sağlayan haktır . Fikri mülkiyet, bireysel ya da kurumsal olarak sahip olunan düşüncelerin bir ürün üzerinde somutlaşmış, ekonomik değer kazanmış şeklidir. Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları, bir işletmenin ürünleri, yöntemleri…

Read More

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ile korunması işlevlerinin ikisini birden bünyesinde toplayan bir hukuk dalıdır. SORUŞTURMA AŞAMASI Suç şüphesinin yetkili mercilerce öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar olan evreye soruşturma aşaması denir. Ceza davalarında soruşturma aşamasından itibaren hukuki yardımdan faydalanmakta yarar bulunmaktadır. KOVUŞTURMA AŞAMASI İddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen evre ise kovuşturma evresi olarak…

Read More

Bilişim Hukuku

Bilişim hukuku sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. Bilişim Hukuku, bilgi teknolojisi hukuku ve internet hukuku olmak üzere iki ana bölümde incelenmektedir. Bilgi teknolojisi hukuku, dijital hale getirilmiş bilginin ve bilgisayar programlarının dağıtılmasını, bilgi güvenliğinin sağlanmasını ve elektronik ticaret konularını düzenler. İnternet Hukuku ise internetin kullanılması ile ortaya çıkan hukuki meseleleri ve buna bağlı…

Read More

Ticaret Hukuku

Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku Ticari Şirketlerin Alım Ve Satımı, Haksız Rekabet, Şirket Yönetimi, Hisse Devir İşlemleri, Şirket Devir Ve Birleşmeleri, Sözleşmeler Hukuku, Ortaklık Sözleşmeleri, Tasfiye, Kıymetli Evrak Hukuku, Risk Sermayesi, Sermaye Piyasaları, Kredi Sözleşmeleri, Leasing Sözleşmeleri Alanlarında Hukuki Danışmanlık Ve Dava Takibi Hizmetleri Sunmaktadır. Ticari işletme, ticari iş ve ticari hüküm, tacir, ticaret unvanları,…

Read More

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku sigorta ilişkisini ve sigortacılıkla meşgul olan işletmelerin çalışmalarını,faaliyetlerini düzenleyen hukuk kurallarının bütününe ve bu kuralları belirli bir sistem içinde inceleyen hukuk dalına denir. En geniş ayırımla Sigorta Hukukunu Hususi Sigorta Hukuku ve Sosyal Sigorta Hukuku olarak ikiye ayırabiliriz. Hususi Sigorta ; Ayrı bireylerin özel menfaatlerinin çeşitli rizikolara karşı güvence altına alınması için serbest…

Read More

İş Hukuku

HİZMET TESPİTİ DAVASI Hizmet tespit davası 5510 Sayılı Kanun’a göre sigortalı sayılan işlerde çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilmediğinde veya işverence işe giriş bildiriminde bulunulmuş fakat hiç prim günü ödemesi yapılmamış ya da eksik bildirilmiş hizmetlerin tescil edilmediğinin sonradan öğrenildiğinde tespiti amacıyla açılan davadır. İŞE İADE DAVASI İşe iade davası açabilmenin şartları: 1-İşçi ve işveren…

Read More

İcra İflas Hukuku

İCRA TAKİBİ Bir paranın ödenmesine veya teminat gösterilmesine yönelik talepler ile ilamların icrası cebri icranın konusunu oluşturur. Takibe girişen kişi bu amaçla takip talebinde bulunur. Takip talebinin, icra hukuku yönünden etkisi, bir ödeme emri (ilamlı icra ise icra emri) hazırlanması ve tebliği mecburiyetini doğurmasıdır. Ödeme veya icra emri, icra dairesinin alacaklının talebine dayalı olarak olarak…

Read More

Miras Hukuku

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR Mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası veya eşi bulunan miras bırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir. Bu mirasçılardan hiçbiri yoksa, mirasının tamamında vasiyetname veya miras sözleşmesi ile tasarrufta bulunabilir. VASİYETNAME DÜZENLENMESİ Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir. Vasiyet; resmi şekilde,…

Read More