Ceza hukuku, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ile korunması işlevlerinin ikisini birden bünyesinde toplayan bir hukuk dalıdır.

  • SORUŞTURMA AŞAMASI

Suç şüphesinin yetkili mercilerce öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar olan evreye soruşturma aşaması denir. Ceza davalarında soruşturma aşamasından itibaren hukuki yardımdan faydalanmakta yarar bulunmaktadır.

  • KOVUŞTURMA AŞAMASI

İddianamenin kabulünden hükmün kesinleşmesine kadar geçen evre ise kovuşturma evresi olarak adlandırılır.

  • SULH CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla; iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezaları ve bunlara bağlı adli para cezaları ile bağımsız olarak hükmedilecek adli para cezalarına ve güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanması sulh ceza mahkemelerinin görevi içindedir.

  • ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere, asliye ceza mahkemelerince bakılır.

  • AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

Ağır ceza mahkemeleri, kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla TCK’ nunda yer alan yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas suçlarıyla ilgili dava ve işlere bakmakla görevlidir.

  • SUÇUN UNSURLARI

Bir suçtan söz edebilmek için; yapılan hareketin kanunda suç olarak gösterilmiş olması, failin eylemini (hareket ile neticeyi) kasten veya taksirle gerçekleştirmiş olması ve eylemi hukuka uygun hale getiren bir neden bulunmaması gerekmektedir.

  • CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN NEDENLER

-Yasa hükmünü ve amirin emrini yerine getirme

-Yasal savunma (Meşru Müdafaa) ve zorunluluk hali

-Hakkın kullanılması ve ilgilinin (mağdurun) rızası

Rıza her suç için hukuka uygunluk nedeni sayılmamaktadır.

  • CEZALARIN TÜRLERİ

Kanunumuzda suçlar karşılığında öngörülen cezalar; hapis ve adli para cezası olarak belirlenmiştir.

Adli para cezası, beş günden az ve aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olamaz. Belirlenen tam gün sayısı, bir gün karşılığı takdir edilen miktarla çarpılarak tutar hesaplanır.

Hapis cezaları süreli veya süresiz olabilir. Süresiz (müebbet/ağırlaştırılmış müebbet) hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder. Süreli hapis cezası, bir aydan yirmi yıla kadar özgürlüğü bağlayıcı cezadır. Bir yıl veya daha az süreli ise kısa süreli; bir yıldan fazla ise uzun süreli hapis cezası söz konusu olur.

Yorum Yap

Email adresiniz yayınlanmadı, lütfen zorunlu alanları doldurun *